Preise

Kategorie I
1. Preis:  1.750 Euro
2. Preis:  1.250 Euro
3. Preis:  1000 Euro

Kategorie II
1. Preis:   2.500 Euro
2. Preis:  1.750 Euro
3. Preis:  1.250 Euro
 
Kategorie III
1. Preis:  3.500 Euro
2. Preis:  2.500 Euro
3. Preis:  1.500 Euro

Sonderpreise

    Weitere Preise werden bekanntgegeben.